Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

2730 bd68
Reposted fromlittlefool littlefool viaaknatazs aknatazs
Nie ma rozpusty gorszej niż myślenie
— Wisława Szymborska
Reposted fromsubiektywne subiektywne viakruxx kruxx
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnaciol naciol viakruxx kruxx
5796 12f1
Reposted frompustemysli pustemysli viakruxx kruxx
9644 1d73
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viakruxx kruxx
6682 d072
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viakruxx kruxx
3340 3f5e
Reposted fromgdybam gdybam viashithappenss shithappenss
3294 db99
Reposted fromgdybam gdybam viashithappenss shithappenss
6812 0915
Reposted frommhsa mhsa viakruxx kruxx
5308 be4f
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaaknatazs aknatazs
9166 179d 500

jamesyouth:

Roe x AA Warehouse

Reposted fromtwice twice viashithappenss shithappenss
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viashithappenss shithappenss
5203 32ed 500
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaaknatazs aknatazs
3042 c6fb
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaaknatazs aknatazs
3022 e352
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaaknatazs aknatazs
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viakruxx kruxx
9862 aead 500
Reposted fromlambadada lambadada viashithappenss shithappenss
1901 861e 500
Reposted frominpassing inpassing viashithappenss shithappenss
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viashithappenss shithappenss
8266 0eae
Reposted fromrol rol viashithappenss shithappenss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl